Dansk Bistand til Palæstina

Udenrigsministeriet

Udenrigsudvalget (2. samling) (Alm. del – bilag 247) ulandsbistand (Offentligt)

 

UDENRIGSMINISTERIET Den 15. maj 2001

          Udenrigsudvalgets spørgsmål nr. 71 og 72 af 17. april 2002.

          (Alm. del – bilag 194)

Spørgsmål 71:

Ministeren bedes redegøre for status over den danske udviklingsbistand til de palæstinensiske selvstyreområder, herunder præcisere hvilke samarbejdspartnere denne bistand administreres gennem?

Svar:

Der henvises til vedlagte notat af 13. maj d.å.

Spørgsmål 72:

Ministeren bedes oplyse, hvorvidt terrororganisationen Hamas på nogen måde er involveret i udviklingsprojekter i de palæstinensiske selvstyreområder, som Danmark bidrager økonomisk til?

Svar:

Der er ikke indgået samarbejds- eller finansieringsaftaler med institutioner, som repræsenterer Hamas eller andre tilsvarende radikale islamiske organisationer i forbindelse med dansk finansierede bistandsprojekter i de palæstinensiske selvstyreområder.

 

NOTAT

   

Til:

Folketingets Udenrigsudvalg

J.nr.:

104.P.3.Palæstina.

CC:

 

Bilag:

 

Fra:

Udenrigsministeriet

Dato:

13. maj 2002

Emne:

Status over dansk udviklingsbistand til de palæstinensiske selvstyreområder

1. Overgangsbistanden til Gaza/Vestbredden

Danmark har siden 1994 ydet overgangsbistand til Gaza/Vestbredden med henblik på at bidrage til de palæstinensiske selvstyreområders sociale og økonomiske udvikling og derigennem støtte den mellemøstlige fredsproces. Overgangsbistanden er koncentreret om udvikling af fattige kommuner i Gaza samt fremme af menneskerettigheder, god regeringsførelse og demokrati (PRODEPA). Af den samlede overgangsbistand på 600 mio. kr. for perioden 1994-2005 er 450 mi o. kr. allerede brugt, og der er udarbejdet planer for og søgt bevilling til anvendelsen af de resterende midler (heraf bl.a. 80 mio. kr. til en planlagt fortsættelse af støtten til fattige kommuner i Gaza).

Udvikling af kommuner i Gaza.

(67,5 mio. kr. i perioden 1998-2002)

Danmark har siden 1999 støttet et kommunalt udviklingsprojekt i tre fattige kommuner i Gaza, bl.a. med henblik på at forbedre levevilkårene i kommunerne, styrke institutions- og kapacitetsopbygning i kommunaladministrationerne og fremme befolkningens deltagelse i lokal planlægning og vedligeholdelse af faciliteterne. Projektgennemførelsen har været forsinket som følge af udbruddet af urolighederne i efteråret 2000, og projektets fø rste fase er derfor forlænget til juni 2002. Forsinkelsen skyldes hovedsageligt israelske grænselukninger, som har medført indskrænkninger og ofte direkte stop i indførslen af råvarer samt de mange interne blokeringer af almindelig person- og motoriseret trafik. Endvidere har sikkerhedssituationen begrænset omfanget af de danske rådgiveres mulighed for tilstedeværelse i projektområdet. På trods af disse vanskelige forhold har projektet, spe cielt på infrastrukturområdet, levet op til de oprindelige målsætninger, og en nylig gennemgang af projektet anbefalede en tre-årig fortsættelse af projektet, hvor der foruden investeringer i infrastruktur og træning af det kommunale personale tillige vil blive taget højde for kommunernes pressede finansielle situation, opretholdelsen af basale serviceydelser til befolkningen og behovet for jobskabelse. Forlængelsen forventes forelagt Finansudvalget i m aj 2002.

Projektet gennemføres i samarbejde med Ministeriet for Lokalt Selvstyre samt de berørte kommuner i det mellemste område i Gaza striben.

I tilknytning til kommunalprojektet i Gaza yder Danmark 30 mio. kr. i støtte i perioden 2001-2002 til et jobskabelsesprogram i samme område gennem Verdensbanken.

Fremme af menneskerettigheder, god regeringsførelse og demokrati (PRODEPA).

(54 mio. kr. i perioden 1998-2003)

Programmet har til formål at bidrage til at støtte demokratiseringen af det palæstinensiske samfund, bidrage til opbygningen af en retsstat samt fremme beskyttelse af menneskerettighederne. Støtten ydes gennem offentlige og halvoffentlige samt private institutioner og organisationer inden for menneskerettigheds- og demokratiseringsområdet i de palæstinensiske selvstyreområder.

Under en generel rammeaftale med det palæstinensiske justitsministerium pågår fortsat følgende aktiviteter fra programmets første fase:

4. opbygning af en offentligt tilgængelig lovdatabase samt udarbejdelse af en håndbog for dommere. Administreres af Bir Zeit Universitetet.

5. opbygning af PLO’s forhandlingskapacitet i forbindelse med fredsforhandlinger med Israel. Administreres af the Adam Smith Institute i London som led i en samlet dansk, svensk, hollandsk, norsk og britisk støtte.

6. støtte til private TV-stationer på Vestbredden. Støtten, der gennemføres sammen med Holland, administreres af en dansk konsulent.

Under programmets anden fase er en dansk, hollandsk, svensk, schweizisk og norsk samarbejdsaftale om støtte til den halvoffentlige palæstinensiske ombudsmandsinstitution, Palestinian Independent Commission for Citizens’ Rights (PICCR) under udarbejdelse. Støtten til blive administreret af PICCR.

Fiskeriprojekt i Gaza

(6,2 mio. kr. i konsolideringsfasen 2000-2002)

Formål med konsolideringsfasen har været dels at befæste allerede opnåede resultater samt at gennemføre udestående aktiviteter fra projektets første fase, dels at videreudvikle Fiskeridirektoratets kapacitet til at varetage en bæredygtig forvaltning af de palæstinensiske fiskeressourcer. Efter udbruddet af urolighederne i efteråret 2000 er der indtruffet forsinkelser i projektgennemførelsen. Det skib, der blev bygget i p rojektets første fase til forskning og uddannelsesmæssige formål, er som følge af sikkerhedsforholdene og de israelske restriktioner for sejlads i farvandet ud for Gaza oplagt på stranden i Gaza. Landbaserede aktiviteter såsom træning og kapacitetsopbygning i Fiskeridirektoratet vil blive søgt gennemført i det omfang forholdene tillader det, ligesom der vil blive sørget for vedligeholdelse, periodisk syn, opretholdelse af internationale certif ikater m.v. for skibet.

Projektet gennemføres i samarbejde med Fiskeridirektoratet, der hører under Landbrugsministeriet.

2. Menneskerettigheds- og demokratiramme (MRD)

En række institutioner og NGOer med aktiviteter inden for menneskeretlige og humanitære områder støttes gennem MRD-rammen, som administreres af repræsentationskontoret i Ramallah.

Støtten (4 mio. kr. i 2000, 5 mio. kr. i 2001og 3,7 mio. kr. i 2002) er ydet gennem følgende samarbejdspartnere:

Menneskerettighedsorganisationen Al-Haq

The Palestinian Human Rights Monitoring Group (HRMG)

The Palestinian Society for the Protection of Human Rights and the Environment (LAW)

Center of Democracy and Community Development (PANORAMA)

The Jerusalem Center for Social and Economic Rights (JCSER)

Center for the Defense of the Individuals (HAMOKED)

Den palæstinensiske “ombudsmandsinstitution” (PICCR)

Palestinian Centre for Human Rights (PCHR)

The Palestinian Initiative for the Promotion of Global Dialogue and Democracy (MIFTAH)

National Center for Community Rehabilitation (Gaza Home Care Program – NCCR)

Institute of Jerusalem Studies

Institute of Law, Bir Zeit University

Palestine Red Crescent Society (PRCS)

Teatergruppen Ashtar: Abu Shaker’s Affairs

Theatre Day Productions

3. Humanitær bistand

Danmark har siden september 2000 bevilget støtte til følgende humanitære organisationers indsatser i de palæstinensiske selvstyreområder:

Nødhjælp og bistand via FN’s Hjælpeorganisation for Palæstina flygtninge (UNRWA)

UNRWA yder nødhjælp og bistand særligt inden for sundheds- og undervisningsområdet til de ca. 3,9 mio. palæstinensiske flygtninge, der opholder sig i Jordan, Libanon, Syrien og de palæstinensiske selvstyreområder. Danmark støtter UNRWA’s arbejde i form af årlige generelle bidrag til organisationens drift. Disse generelle bidrag kan således anvendes til organisationens indsatser i såvel Jordan, Libanon og Syrien som i de pal ;stinensiske selvstyreområder. UNRWA modtog 60 mio. kr. fra Danmark i både 2000 og 2001, mens organisationen ventes at modtage 50 mio. kr. d.å.

Humanitær bistand ydet gennem UNRWA

Fra dansk side har man siden september 2000 i tillæg til de faste årlige bidrag til UNRWA bidraget med i alt 26,8 mio. kr. til organisationens ekstraordinære nødhjælpsaktiviteter i Gaza og på Vestbredden, herunder senest et bidrag på 8 mio. kr. den 26. marts 2002. Disse midler anvendes til bl.a. medicin, læge- og fødevarehjælp, husly (shelter) og jobskabelsesforanstaltninger.

Humanitær bistand ydet gennem Dansk Røde Kors

Udenrigsministeriet har via Dansk Røde Kors siden september 2000 ydet bidrag til Den Internationale Røde Kors Komité (ICRC) på 5,4 mio. kr. ICRC gennemfører bl.a. beskyttelsesaktiviteter til fordel for civile og katastrofehjælp i de palæstinensiske selvstyreområder. Dansk Røde Kors har desuden anvendt 683.568 kr. af sin varebevilling for 2001 til indkøb af nødhjælpsartikler og udstyr til Palæstinensisk Rød e Halvmånes katastrofeberedskab. I tillæg hertil kan nævnes, at et additionelt bidrag til ICRC’s katastrofehjælp og beskyttelsesaktiviteter i området aktuelt er under overvejelse i Udenrigsministeriet.

Humanitær bistand ydet gennem Folkekirkens Nødhjælp

Udenrigsministeriet har siden september 2000 bevilget i alt 2 mio. kr. til Folkekirkens Nødhjælps aktiviteter i de palæstinensiske selvstyreområder. Herunder blev senest den 19. april givet et bidrag på 1 mio. kr. til bl.a. fødevarer og medicin.

Bidrag til den internationale observatørmission i Hebron (TIPH)

Siden begyndelsen af 1997 har Danmark i samarbejde med Norge, Sverige, Italien, Schweiz og Tyrkiet bidraget til en international observatørmission i Hebron, Temporary International Presence in Hebron – TIPH. TIPH, der er ubevæbnet, skal gennem sin tilstedeværelse bidrage til at mindske urolighederne mellem de ca. 400 jødiske bosættere og den palæstinensiske befolkning i Hebron. TIPH patruljerer i byen og rapporterer om eventuelle episoder til den fælles israelsk-palæstinensiske Hebron-komité. TIPH-missionens mandat fornys hver sjette måned efter anmodning fra såvel de israelske som de palæstinensiske myndigheder. Det nuværende mandat udløber den 31. juli 2002.

Henset til aktuelle sikkerhedsproblemer under patruljering i den israelsk-kontrollerede del af Hebron, er missionens størrelse midlertidigt reduceret fra 85 til 45 personer. Danmark deltager i øjeblikket med 7 personer.

Danmarks udgifter i forbindelse med indeværende mandatperiode, 1. februar – 31. juli 2002, forventes at beløbe sig til ca. 5 mio. kr. Der er til dato fra dansk side bevilget i alt 75,7 mio. kr. til operationen, heraf knap 10 mio. kr. i 2001. Danmark er den tredjestørste bidragyder

4. Bistand gennem danske NGO’er

Der er i 2001 samlet ydet 10,4 mio. kr. i støtte til NGO-projekter i selvstyreområdet. Aktiviteterne er koncentreret om sundhed, menneskerettigheder, rehabilitering af torturofre og støtte til fængslede samt støtte til demokratisering og styrkelse af den palæstinensiske fagbevægelse.

Folkekirkens Nødhjælp (FKN). Støtte til 10 projekter inden for sundhed, menneskerettigheder, og demokrati, rehabilitering og uddannelse under FKN’s rammeaftale om langsigtet udviklingsbistand samt 1 projekt finansieret under overgangsbistanden. Projekterne gennemføres i samarbejde med følgende organisationer: Augusta Victoria Hospitalet (ejes af Det Lutherske Verdensforbund), B’Tselem, Palestinian Center for Human Rights, Jerusalem (alle menneskeretsorganisationer), Badil (palæstinensiske flygtninges rettigheder), YMCA, Det Mellemøstlige Kirkeråd og Union of Palestinian Medical Relief Committees (palæstinensisk sundhedsorganisation).

Rehabiliterings- og Forsknings Centret for Torturofre (RCT). Projekt til støtte til rehabilitering af torturofre i Gaza i samarbejde med Gaza Community Mental Health Programme.

Specialarbejderforbundet i Danmark (SID). Støtte til fagligt udviklings- og uddannelsesprojekt. Projektet gennemføres i samarbejde med Palestine General Federation of Trade Unions.

Dansk Palæstinensisk Venskabsforening. Støtte til styrkelse af palæstinensiske kvinder.

Projektet gennemføres i samarbejde med Palestinian Agricultural Relief Committee, den største palæstinensiske NGO.

Udenrigsministeriet

Folketingets Udenrigsudvalg

 

Bilag

Journalnummer

Kontor

 

70

104.P.3.Palæstina

S.MELA

15. maj 2002

Vedlagt fremsendes i 70 eksemplarer svar på spørgsmål nr. 71 og 72 af 17. april 2002 (alm. del – bilag 194) vedrørende status over den danske udviklingsbistand til de palæstinensiske selvstyreområder.

 

Dette indlæg blev udgivet i Gamle indlæg, Møder. Bogmærk permalinket.