Vedtægter for Dansk-Palæstinensisk Venskabsforening

Vedtægter for Dansk-Palæstinensisk Venskabsforening – kan hentes her

Vedtægter for Dansk Palæstinensisk Venskabsforening
Indholdsfortegnelse: Side
§ 1 Foreningens navn …………………………………………………………………………………….2
§ 2 Foreningens hjemsted ………………………………………………………………………………2
§ 3 Foreningens formål ………………………………………………………………………………….2
§ 4 Foreningens politik, målsætning, strategi m.v. ………………………………………………..2
§ 5 Medlemskab af Foreningen………………………………………………………………………..2
§ 6 Foreningens højeste myndighed………………………………………………………………….3
§ 7 Foreningens opløsning………………………………………………………………………………3
§ 8 Vedtægtsændringer………………………………………………………………………………….4
§ 9 Foreningens ledelse………………………………………………………………………………….4
§ 10 Foreningens forretningsudvalg ……………………………………………………………………4
§ 11 Foreningens regioner………………………………………………………………………………..4
§ 12 Regionernes ledelse …………………………………………………………………………………5
§ 13 Foreningens økonomi og revision ………………………………………………………………..5
§ 14 Foreningens tegningsforhold………………………………………………………………………5
§ 15 Foreningens og medlemmernes hæftelser …………………………………………………….5
§ 16 Tvister …………………………………………………………………………………………………..5

§ 1 Foreningens navn
Stk. 1 Foreningens navn er “Dansk Palæstinensisk Venskabsforening”, herefter benævnt Foreningen. Foreningens engelske navn er The Danish Palestinian Friendship Association.
§ 2 Foreningens hjemsted
Stk. 1 Foreningens hjemsted er København.
§ 3 Foreningens formål
Stk. 1 Foreningens formål er:
a) at udvikle og fremme forståelsen for og støtten til det palæstinensiske folk, og
b) at arbejde for anerkendelsen og opfyldelsen af det palæstinensiske folks folkeretlige rettigheder i henhold til international ret.
Stk. 2 Foreningens formål søges opnået ved:
a) gensidige kontakter, gennem foredrag, indlæg i medierne, udstillinger, film, hjemmeside og andre aktiviteter, der kan fremme de kulturelle, sociale og politiske relationer landene imellem.
b) at indsamle og formidle økonomisk støtte til den palæstinensiske udvikling.
c) at oplyse den danske offentlighed om palæstinensernes situation og ved at lægge pres på de danske og israelske myndigheder, samt EU for at Israel skal overholde international ret, herunder FN’s resolutioner, den humanitære folkeret og menneskerettighedskonventioner. Dette kan ske ved gennemførelse af kampagner i samarbejde med ligesindede foreninger og grupper.
§ 4 Foreningens politik, målsætning, strategi m.v.
Stk. 1 Foreningens politik, målsætning, strategi, handlingsplan og budgetter fastsættes af Foreningens Generalforsamling efter indstilling fra Bestyrelsen (Foreningens Bestyrelse, jf. § 9, stk. 1).
§ 5 Medlemskab af Foreningen
Stk. 1 Enhver, som rettidigt betaler kontingent til Foreningen og som kan tilslutte sig Foreningens vedtægter, kan blive medlem.
Stk. 2 Medlemskab indtræder ved første betaling af kontingent, dog opnås stemmeret ved Generalforsamlinger først fire måneder efter betalingen. Medlemskabet ophører ved:
a) udmeldelse,
b) restance af kontingent efter mindst to påkrav eller
c) eksklusion, jf. § 5, stk. 3.
Kontingent betales for et år ad gangen. Ved udmeldelse refunderes ikke for meget erlagt kontingent.
Stk. 3 Dersom et medlem udøver en adfærd, der af Foreningen anses som skadelig for Foreningen og dens formål og/eller den palæstinensiske sag, kan bestyrelsen beslutte at ekskludere medlem- met. Medlemmet er uden opsættende virkning berettiget til at påklage eksklusionen til rekurs- myndigheden, der kan træffe endelig afgørelse i sagen. Eksklusionssager kan ikke indbringes for domstolene. Er eksklusionen foretaget af en regional bestyrelse, er Bestyrelsen rekursmyndig. Er eksklusionen foretaget af Bestyrelsen er Generalforsamlingen rekursmyndighed. Inden der kan skrides til eksklusion skal der afgives mindst en skriftlig advarsel, hvori det indskærpes, at en fortsat uønsket adfærd vil medføre eksklusion.
Stk. 4 Dersom et medlem ikke respekterer Foreningens vedtægter eller retsgyldige vedtagne beslut- ninger, kan Bestyrelsen ekskludere medlemmet af Foreningen. En sådan eksklusion skal – uden opsættende virkning – godkendes på først komne Generalforsamling.

§ 6 Foreningens højeste myndighed
Stk. 1 Generalforsamlingen – de ordinære såvel som de ekstraordinære – er Foreningens højeste myndighed. Den ordinære Generalforsamling afholdes én gang om året i marts eller april må- ned og skal indeholde følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Forelæggelse af Bestyrelsens beretning til godkendelse.
3. Forelæggelse af regionernes beretning til godkendelse.
4. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.
5. Forelæggelse af og behandling af Foreningens politik, målsætning, strategi og hand- lingsplan.
6. Forelæggelse af budget til godkendelse, herunder allokering af økonomiske ressourcer til regionsafdelinger samt kontingent.
7. Behandling af indkomne forslag.
8. Valg af formand i ulige år.
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
10. Valg af revisorer og suppleanter.
11. Eventuelt.
Stk. 2 Generalforsamlinger indkaldes med mindst én måneds varsel ved almindeligt brev eller e-mail. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden med de for Generalforsamlingen nødvendige bilag og eventuelle forslag til behandling på Generalforsamlingen.
Stk. 3 Ordinære Generalforsamlinger afholdes hvert år, senest 1. juni.
Stk. 4 Ordinære Generalforsamlinger afholdes i ulige år i Storkøbenhavn og i lige år i en region.
Stk. 5 Ekstraordinær Generalforsamling skal afholdes, efter samme retningslinjer som anført i stk. 2, såfremt Bestyrelsen beslutter det, og/eller mindst 10 % af medlemmerne skriftligt fremsætter begæring herom. Fremsættes begæring om ekstraordinær Generalforsamling af medlemmerne skal ekstraordinær Generalforsamling afholdes senest 6 uger efter, at Bestyrelsen har modtaget begæring herom.
Stk. 6 Den til enhver tid lovligt indvarslede Generalforsamling er beslutningsdygtig. Alle beslutninger på Generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal, når bortses fra beslutninger i henhold til § 7 og § 8.
Stk. 7 Kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemskab kan afgive stemme på Generalfor- samlingen. Medlemmer kan afgive fuldmagt og bemyndige en anden person til at give møde og afgive stemme på vegne medlemmet.
§ 7 Foreningens opløsning
Stk. 1 Beslutning om opløsning af Foreningen kan kun træffes på to på hinanden følgende General- forsamlinger, hvor mindst 2/3 af samtlige fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.
Stk. 2 Foreningens eventuelle nettoformue skal i så fald udloddes til almennyttige formål, der ligger i naturlig forlængelse af Foreningens formål og besluttes af den opløsende Generalforsamling.
Stk. 3 Beslutning om opløsning af en regionsafdeling kan kun træffes på to på hinanden følgende re- gionale generalforsamlinger, hvor mindst 2/3 af samtlige fremmødte stemmeberettigede med- lemmer stemmer herfor. Ved opløsning overgives regionalafdelingens aktiver til Foreningen.

§ 8 Vedtægtsændringer
Stk. 1 Ændringsforslag til vedtægterne, samt motiveringen heraf, skal være Bestyrelsen i hænde se- nest 1. februar og udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til den ordinære Ge- neralforsamling. Øvrige forslag til behandling på Generalforsamlingen skal være Bestyrelsen i hænde senest 6 uger før afholdelsen.
Stk. 2 Vedtægtsændringer kræver tilslutning fra 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede. Andre afgørelser træffes med almindelig stemmeflertal. Hvert medlem har én stemme.
§ 9 Foreningens ledelse
Stk. 1 Bestyrelsen består af 11 medlemmer, herefter benævnt Bestyrelsen. Hver regionsafdeling væl- ger én repræsentant på den regionale generalforsamling til Bestyrelsen, jf. § 12, stk. 1. De res- terende 6 medlemmer vælges på Foreningens ordinære Generalforsamling, jf. § 4, stk. 1, pkt. 8 og 9. Formanden og bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år. For at sikre kontinuitet i Besty- relsen vælges halvdelen hvert andet år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, økonomiansvarlig og sekretær, samt tildeler de enkelte bestyrelses- medlemmer kompetenceområder, herunder mediekontakt (pressechef), organisationsansvar, medlemsrekruttering, fundraising m.v. Bestyrelsen fastsætter selv sin Forretningsorden, idet det dog skal indgå, at alle menige medlemmer kan deltage i Bestyrelsens møder, dog uden stemmeret. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper.
Stk. 2 Bestyrelsen mødes mindst 3 gange om året, heraf mindst én gang i en anden region end Ho- vedstaden. Bestyrelsen udarbejder politikker, målsætninger, strategier, handlingsplaner og budgetter, der fremlægges til godkendelse på Generalforsamlingerne. Bestyrelsen fremsætter tillige forslag til godkendelse med hensyn til medlemskontingent, samt allokering af økonomiske ressourcer til regionsafdelingerne.
Stk. 3 Bestyrelsen kan med 2/3 flertal nedsætte et Advisory Board, der kan bistå Bestyrelsen med er-faring og kompetencer og styrke Foreningens mål og arbejde. Medlemmer vælges og afsættes ligeledes med 2/3 flertal. Medlemskab af et Advisory Board kan have et kortere eller længeva- rende forhold afhængig af den konkrete situation.
§ 10 Foreningens forretningsudvalg
Stk. 1 Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg, herefter benævnt Forretningsudvalget, som er Foreningens daglige ledelse. Forretningsudvalget består af formanden, næstformanden, den økonomiansvarlige og to menige bestyrelsesmedlemmer. De to menige bestyrelsesmedlemmer vælges af Bestyrelsen ved simpelt stemmeflerhed. Forretningsudvalget kan nedsætte udvalg, arbejdsgrupper og inddrage andre af Foreningens medlemmer efter behov. Forretningsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden. Forretningsudvalget kan antage lønnet arbejdskraft i hen- hold til godkendt budget. Ansatte i Foreningen refererer direkte til Forretningsudvalget.
§ 11 Foreningens regioner
Stk. 1 Foreningen er opdelt i regionsafdelinger, der følger den regionale opdeling af Danmark, det vil sige Hovedstaden, Sjælland, Syddanmark/Fyn, Midtjylland og Nordjylland. En regionsafdeling kan eventuelt dække flere regioner. Regionsafdelingen består af medlemmer af Foreningen i den eller de pågældende regioner. Regionsafdelingens arbejde kan reguleres i en forretningsor- den. Regionsafdelingens bestyrelse kan nedsætte lokalafdelinger, udvalg og arbejdsgrupper, der refererer direkte til regionsafdelingens bestyrelse. Dersom regionsbestyrelsen ikke har res- sourcer til at støtte lokalgrupper, kan disse lokalgrupper, efter aftale med regionsbestyrelsen, referere direkte til Bestyrelsen.
Stk. 2 Regionsgeneralforsamlingen er regionsafdelingens øverste myndighed. Regionsgeneralforsam- lingen indkaldes med mindst én måneds varsel ved almindeligt brev eller e-mail. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden med de for generalforsamlingen nødvendige bilag og eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen.
Stk. 3 Den ordinære regionsgeneralforsamlingen afholdes hvert år, senest 1. marts.

Stk. 4 Regionsgeneralforsamlinger afholdes i regionsområdet.
Stk. 5 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt Bestyrelsen beslutter det, og/eller mindst 10 % af medlemmerne skriftligt fremsætter krav herom. Fremsættes begæring om eks- traordinær generalforsamling af medlemmerne skal ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 6 uger efter at Bestyrelsen har modtaget begæring herom.
§ 12 Regionernes ledelse
Stk. 1 Hver regionsafdeling vælger på den ordinære regionsgeneralforsamling en bestyrelse, som består af 3 eller 5 medlemmer, der vælges for 2 år. Genvalg kan finde sted. Regionsafdelingens bestyrelse konstituerer sig selv med formand, næstformand, økonomiansvarlig og sekretær. Regionsafdelingens bestyrelse udpeger et medlem, samt en suppleant til Bestyrelsen.
§ 13 Foreningens økonomi og revision
Stk. 1 Foreningens regnskaber revideres årligt af en statsautoriseret eller registreret revisor og/eller to interne kritiske revisorer. Revisorer vælges på Foreningens ordinære Generalforsamling for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted. I tilfælde af tvist med revisor, for eksempel i forbindelse med revisors honorering eller lignende, kan Bestyrelsen vælge ny revisor indtil først komne Ge- neralforsamling.
Stk. 2 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 3 Årsrapporten skal give et retvisende billede af Foreningens resultatopgørelse og balance, dets økonomiske stilling og opgøres under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser.
§ 14 Foreningens tegningsforhold
Stk. 1 Foreningen tegnes af formanden og to bestyrelsesmedlemmer i forening.
§ 15 Foreningens og medlemmernes hæftelser
Stk. 1 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af Foreningen til enhver tid tilhørende for- mue.
Stk. 2 Der påhviler ikke Foreningens medlemmer, Bestyrelsen eller Forretningsudvalget nogen per- sonlig hæftelse for de for Foreningen påhvilende forpligtelser.
§ 16 Tvister
Stk. 1 Enhver uenighed, som måtte opstå i forbindelse med nærværende vedtægter skal først søges forligt i mindelighed ved hjælp af en mediator, udmeldt af Dansk Forligsnævn (Danish Mediation, Kgs. Nytorv 22, 1150 København K). Enhver af parterne er berettiget til umiddelbart efter, at uenighed er konstateret at anmode Dansk Forligsnævn om at få tilsendt forslag til 1 – 2 mediatorer. Såfremt parterne ikke kan blive enige om valg af mediator – inden 8 dage efter modtagelsen af forslaget – er hver af dem berettiget til at lade Dansk Forligsnævn vælge en mediator i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for Dansk Forligsnævn. Såfremt parterne ikke opnår enighed ved mediation inden 6 uger efter valg af mediator, er enhver af parterne berettiget til at indbringe sagen for Sø- og Handelsretten i København.
Vedtaget på Foreningens ordinære Generalforsamling den 15. april 2012.