VEDRØRENDE SUSPENSION AF HANDELSAFTALEN MELLEM EU OG ISRAEL

Keld Albrechtsen, Enhedslisten

VEDRØRENDE SUSPENSION AF HANDELSAFTALEN MELLEM EU OG ISRAEL

ÅBENT BREV TIL FOLKETINGETS PARTIER, den 11. april 2002.

att. udenrigsordførerne og EU-ordførerne:

Kære ordfører,

Enhedslisten vil hermed opfordre ordførerne til at arbejde for, at EU`s udenrigsministermøde på mandag den 15. april skal træffe beslutning om at suspendere associeringsaftalen mellem EU og Israel.

EU-parlamentet vedtog i går at samarbejdsaftalen mellem EU og Israel må suspenderes hurtigst muligt på grund af de massive brud på menneskeret-tighederne og undertrykkelsen af palæstinenserne i de besatte områder. Parlaments opfordring skal behandles på udenrigsministrenes møde på mandag og derfor skal den danske regering i morgen fredag forelægge sa-gen i Folketingets Europaudvalg. Enhedslisten vil arbejde for at et flertal på mødet i morgen i Folketingets Europaudvalg opfordrer regeringen til at støtte kravet om suspension.

Ifølge Politiken i dag har den belgiske udenrigsminister Louis Michel sat sig i spidsen for kravet om sanktioner og suspension af aftalen. Og social-demokraten Torben Lund har i parlamentet betegnet Sharon som en krigs-forbryder, der bør anholdes og stilles for retten.

SAGENS TIDLIGERE BEHANDLING I FOLKETINGET:

Spørgsmålet om håndhævelse af menneskerettighedsbestemmelserne i EU`s associeringsaftaler har tidligere ved flere lejligheder været behandlet i Folketinget og Europaudvalget, herunder specielt i forbindelse med afta-len med Israel og behandlingen af et beslutningsforslag B 39 fra Enheds-listen (fremsat den 9. november 2000). Problemet er nu at hvis Folketin-get og regeringen vælger ikke at håndhæve bestemmelserne, så må disse bestemmelser reelt siges at være tømt for indhold. Man kan vel dårligt fo-restille sig at det så efterfølgende skulle være muligt at gribe ind i andre situationer. Derfor er det hele grundlaget for disse associeringsaftaler og deres troværdighed, som står på spil.

Da det danske Folketing den 21. februar 1997 ratificerede aftalen mellem EU og Israel skrev daværende udenrigsminister Niels Helveg Petersen i be-mærkningerne til lovforslaget (B 7) at:

“Respekten for de demokratiske principper og for menneskerettighederne udgør et væsentligt element for partnerskabet. I tilfælde af den ene parts misligholdelse vil den anden part i medfør aftalens bestemmelser kunne træffe passende foranstaltninger. Manglende overholdelse af aftalens væ-sentligste elementer vil således kunne føre til suspension af aftalen”.

Enhedslisten stemte dengang – som det eneste af Folketingets partier – imod godkendelsen af denne aftale med henvisning til at det var et forkert signal at sende Israel som jo også dengang besatte de palæstinensiske om-råder og som var i fuld gang med at udvide de ulovlige bosættelser i de be-satte områder. I perioden 1992-1998 skete der næsten en fordobling af is-raelske bosættelser i de besatte områder.

Men udenrigsministeren argumenterede sammen med de fleste af Folke-tingets partier for at man skulle ratificere aftalen for derefter at bruge denne som løftestang overfor Israel for at få Israel til at standse under-trykkelsen af palæstinenserne.

Desværre har erfaringen givet Enhedslisten ret i at Israel tværtimod har opfattet det som en godkendelse af den førte politik og fremturet med sin undertrykkelse af palæstinenserne.

Derfor er det glædeligt at den tidl. udenrigsminister Mogens Lykketoft fredag den 5. april i Jyllands-Posten åbner op for at EU kan lægge økono-misk pres på Israel. Han siger til avisen at: “…En af de muligheder, der er til rådighed, er at suspendere EU`s associeringsaftale med de handelsfor-dele, som de giver Israel….Situationen har ændret sig så meget, at alle virkningsfulde instrumenter skal overvejes”.

Handelen mellem EU-landene og Israel beløber sig til omkring 50 milliar-der kroner om året. Det vil være et klart politisk og økonomisk signal at sende Israel. Og Danmark vil med sin henvendelse være med til at støtte lignende forslag rundt om i Europa og andre steder i verden.

Udtalelser fra diplomater i Bruxelles siger at EU vil miste indflydelse hvis man begynder at bruge de økonomiske sanktioner. Så er det man spørger sig selv: Hvilken indflydelse?

Er det den indflydelse som består i at Sharon uafbrudt siger nej til EU`s ønsker og udtalelser. En indflydelse som går ud på at Sharon nægter EU`s udsendinge adgang til Arafat, og nægter økonomisk kompensation for alle de ødelæggelser han lader regne ned over EU-støttede palæstinensiske aktiviteter på det sociale, uddannelsesmæssige og sundhedsmæssige område?

Er det Sharons affejning af selv den spageste EU-kritik af hans politik overfor Arafat og palæstinenserne med, at nu skal EU passe på og ikke bli-ve part i sagen og droppe sin hidtidige balancepolitik. En balancepolitik hvor man så igennem fingre med Israels politik, og hvor EU`s indsats pri-mært bestod i via hundreder af millioner kroner at lappe på de enorme ødelæggelser som palæstinenserne blev påført af Israel. En politik hvor man i 1996 indgik associeringsaftalen med Israel, hvilket ikke kan opfat-tes på anden måde af Israel end en accept af den herskende situation i Palæstina-området. I hvert fald stillede denne sig ikke i vejen for en han-delsaftale mellem EU og Israel.

Det er på tide at de danske partier i Folketinget sammen med regeringen siger: Nu er det nok. Vi vil nu anmode EU om at suspendere handelsafta-len med Israel som et klart og utvetydigt signal til Israel om at de israel-ske tropper skal væk fra de besatte områder, og en opfordring derefter til politiske forhandlinger med det klare mål at der oprettes en levedygtig palæstinensisk stat i de nuværende besatte områder.

Vedlagt følger kopi af B 39 – Enhedslistens beslutningsforslag fremsat den 9. november 2000 om suspension af EU-Middelhavsassocieringsaftalen med Israel.

venlig hilsen – for Enhedslistens Folketingsgruppe

Keld Albrechtsen

Dette indlæg blev udgivet i Gamle indlæg, Indsamlinger, Projekter, Reportager/interviews. Bogmærk permalinket.