FREDSPROCESSEN I MELLEMØSTEN

DPV

Udtalelse fra Det Europæiske Råd den 17.-18. juni 2004

FREDSPROCESSEN I MELLEMØSTEN

Det Europæiske Råd gjorde status over den seneste udvikling i Mellemøsten. Den Europæiske Union er fast besluttet på at tilføre fredsbestræbelserne ny fremdrift.

Det Europæiske Råd giver udtryk for bekymring over den fortsatte vold, der rammer såvel israelere som palæstinensere. Det gentager sin opfordring til at standse ekstremistiske gruppers terrorangreb, der har kostet så mange uskyldige livet. Det opfordrer Den Palæstinensiske Myndighed til at gribe ind over for dem, der er involveret i terrorisme. Det anerkender Israels legitime ret til selvforsvar, men minder om, at Israel har pligt til at udøve denne ret inden for folkerettens rammer. Det udtrykker dyb bekymring over den vedvarende humanitære krise i de besatte palæstinensiske områder og opfordrer den israelske regering til i overensstemmelse med folkeretten og sikkerhedsrådsresolution 1544 at standse ødelæggelserne og omgående træffe foranstaltninger til at afhjælpe palæstinensernes lidelser.

Det Europæiske Råd udtrykker tilfredshed med udsigten til israelsk tilbagetrækning fra Gazastriben. En sådan tilbagetrækning ville betyde et væsentligt skridt hen imod gennemførelsen af køreplanen, forudsat at den gennemføres i overensstemmelse med de elementer, der er nævnt i konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i marts 2004. EU vil ikke anerkende andre ændringer af grænserne fra før 1967 end dem, som parterne aftaler indbyrdes. EU vil inden for rammerne af kvartetten arbejde sammen med Israel om en fuldstændig tilbagetrækning og sammen med palæstinenserne om at skabe sikre forhold. Det Europæiske Råd er fast besluttet på at gribe den mulighed, der ligger i dette initiativ, og opfordrer den højtstående repræsentant til at mødes med de israelske og palæstinensiske myndigheder for at drøfte det europæiske bidrag til tilbagetrækningen og gennemførelsen af køreplanen og til at fremlægge forslag med henblik herpå.

Det Europæiske Råd hilser resultatet af kvartettens møde den 4. maj i New York velkommen. Det udtrykker også tilfredshed med, at Den Arabiske Liga på topmødet den 22.–23. maj i Tunis fornyede Beirut-fredsinitiativet, udtrykte sin fortsatte støtte til køreplanen og tog skarpt afstand fra vilkårlige voldshandlinger mod civile. Det Europæiske Råd hilser G8-erklæringen velkommen, der opfordrer kvartetten til at mødes i regionen inden denne måneds udgang. EU ser frem til et sådant møde, som skal tjene til at fremme fredsprocessen yderligere.

Det Europæiske Råd bekræfter, at det er overbevist om, at køreplanen er den eneste vej, der kan føre frem til en forhandlet to-stats-løsning. Det er fast besluttet på energisk at fortsætte den kurs, der er udstukket i køreplanen, og opfordrer begge parter til at opfylde deres forpligtelser i henhold til køreplanen.

Det Europæiske Råd opfordrer indtrængende Den Palæstinensiske Myndighed til øjeblikkeligt at tage afgørende skridt til at sikre, at samtlige palæstinensiske sikkerhedsstyrker kommer under en behørigt bemyndiget premierministers og indenrigsministers klare kontrol. Det bekræfter på ny, at det er rede til at støtte Den Palæstinensiske Myndighed i at tage ansvaret for lov og orden og navnlig i arbejdet med at forbedre det palæstinensiske civile politis kapacitet samt retshåndhævelseskapaciteten. EU vil undersøge, hvilke konkrete skridt der kan tages med henblik herpå. Den Europæiske Union bifalder og støtter den egyptiske regerings engagement i denne forbindelse og bekræfter, at den er rede til at samarbejde med den. Det Europæiske Råd opfordrer indtrængende til, at der etableres kontakter og dialog mellem Israel og Den Palæstinensiske Myndighed.

Det Europæiske Råd opfordrer også indtrængende Israel til at ændre sin bosættelsespolitik og sætte en stopper for alle bosættelsesaktiviteter, opløse alle de bosættelser, der er oprettet siden marts 2001, og standse konfiskeringen af landområder samt bygningen af det såkaldte sikkerhedshegn på palæstinensisk jord, der alle risikerer at gøre det fysisk umuligt at gennemføre to-stats-løsningen.

Det Europæiske Råd opfordrer til en fornyet indsats for en omfattende våbenhvile som et skridt i retning af opløsning af terroristisk kapacitet og infrastruktur og nye fremskridt i retning af fred.

Det Europæiske Råd udtrykker tilfredshed med oprettelsen af Verdensbankens trustfond og opfordrer indtrængende til, at der ydes international støtte til dette vigtige initiativ for palæstinensisk økonomisk og social genopbygning.

Det Europæiske Råd gentager, at det er overbevist om, at en retfærdig og varig løsning i fredsprocessen kun kan findes gennem forhandlinger mellem parterne og støtte fra det internationale samfund. Vold og terror hører ikke hjemme i bestræbelserne på at skabe retfærdig og varig fred i Mellemøsten. Et politisk perspektiv er altafgørende for fredsprocessen. Det Europæiske Råd minder om, at en samlet fredsløsning også skal omfatte Syrien og Libanon.

Hele EU-topmødets tekst kan hentes på http://www.eu-oplysningen.dk/dokumenter/ft/infonoter/2003_2004/20040155/

________________________

Dette indlæg blev udgivet i Boykotkampagne, Gamle indlæg, Pressemeddelelser. Bogmærk permalinket.