Fangernes Dokument om National Forsoning

Fangernes Dokument om National Forsoning

Fangernes Dokument om National Forsoning

– den fulde tekst

Ledere fra de palæstinensiske organisationer i israelske fængsler udsendte i dette forår et dokument, vi bringer ordlyden af herunder. Siden har der været uenighed i Hamas og Islamisk Jihad om dokumentet, og det er uklart, hvor store dele af disse organisationer, der støtter dokumentet.

Det er dog et interessant papir, der kan give et indtryk af samarbejdet mellem organisationerne i de israelske fængsler.

mvh. Anders Fenger (medansvarlig for hjemmesiden for DPV)

______________________________________________________________________________

Marwan Barghouthi, medlem af PLC, sekretær i FATAH

Sheikh Abdul Khaleq al-Natsheh, HAMAS’s Øverste Ledende Kommission

*Sheikh Bassam al-Sa’di, Islamic Jihad

Abdul Rahim Mallouh, PLO’s Eksekutivkomité, Vicegeneralsekretær i PFLP

Mustafa Badarneh, DFLP

udtaler:

I Guds – den medlidendes og nådiges navn, “Adlyd Guds lov og afvig aldrig fra den” (et vers i den Hellige Koran)

*Med udgangspunkt i den stærke følelse af nationalt og historisk ansvar og af hensyn til styrkelsen af den indre palæstinensiske front og national enhed og vort folks enhed i hjemlandet og i Diaspora’en; og for at gøre front mod den israelske plan, der tager sigte på at gennemtvinge den israelske løsning, som tilintetgør vort folks drøm og vort folks ret til at oprette sin uafhængige palæstinensiske og fuldt ud suveræne stat.

*Denne plan som den israelske regering har til hensigt at gennemføre i næste fase som etableringen og færdiggørelsen af Apartheidmuren og judaiseringen af Jerusalem og udvidelsen af de israelske bosættelser og erobringen af Jordan-dalen og annekteringen af store områder på Vestbredden og blokere vejen for vort folks udøvelse af sin ret til at vende tilbage.

*For at opretholde hvad vort folk har opnået på en lang kampens vej og i loyalitet over for vort ærerige folks martyrer og dets fangers pinsler og dets såredes smerter og med udgangspunkt i den kendsgerning, at vi stadig gennemlever en befrielsesfase med nationalisme og demokrati som de grundlæggende træk; og at dette nødvendiggør en politisk kamp, som tager højde for disse omstændigheder og for at lede den altomfattende palæstinensiske dialog til et positivt resultat;

*Og med udgangspunkt i Cairo-Deklarationen og det påtrængende behov for enhed og solidaritet, fremlægger vi dette dokument (Det Nationale Forsoningsdokument) for vort ærerige og standhaftige folk og for Præsident Mahmoud Abbas Abu Mazen og for Premierminister Ismail Haniyeh og for Ministerrådet og for Speakeren i PNC (det Palæstinensiske Nationalråd) og for medlemmerne af PNC og for Speakeren og medlemmerne i PLC (det Palæstinensiske Lovgivende Råd) og for alle palæstinensiske grupperinger og fraktioner og for alle NGO’er og folkelige organisationer og institutioner og for lederskabet for den offentlige palæstinensiske opinion i vort hjemland og i Diaspora’en.

Vi håber, at dette dokument vil blive anskuet som en samlet pakke og at det vil blive støttet og godkendt af alle og at det kan bidrage til at nå frem til et palæstinensisk nationalt forsoningsdokument.

1. Det palæstinensiske folk i hjemlandet og i Diaspora’en stræber efter at befri sit land og få opfyldt sin ret til frihed, tilbagevenden og uafhængighed og til at udøve sin ret til selvbestemmelse, herunder sin ret til etablere sin uafhængige stat med al-Quds al-Shareef (Jerusalem) som hovedstad, på alle de områder, der blev besat i 1967 og sikre flygtningenes ret til at vende tilbage og til at befri alle fanger og indespærrede på grundlag af vort folks ret til vore fædres og forfædres land og på grundlag ag FN’s Charter og international lov og international legitimitet.

2. Vi skal arbejde på hurtigt at nå frem til det, der blev enighed om i Cairo i marts 2005 angående udviklingen og aktiveringen af PLO og tilknytningen af HAMAS og Islamic Jihad til PLO, som er den eneste og legitime repræsentant for det palæstinensiske folk hvor end det befinder sig og på en måde der tager højde for forandringerne på skuepladsen i Palæstina i overensstemmelse med de demokratiske principper og for at grundfæste den kendsgerning, at PLO er den eneste og legitime repræsentant for det palæstinensiske folk, på en måde der kan styrke PLO’s evne til at påtage sig sit ansvar og lede vort folk i hjemlandet og i Diaspora’en og mobilisere folket og forvare dets nationale, politiske og humanitære rettigheder i forskellige fora og kredse og i internationale fora og på regionale arenaer og med udgangspunkt i det forhold, at den nationale interesse fastsætter dannelsen af et nyt PNC til før slutningen af 2006 på en måde, der sikrer repræsentation af alle palæstinensiske, nationale og islamiske kræfter, fraktioner og partier og af alle koncentrationer af vort folk overalt og af de forskellige sektorer og personligheder på proportional vis i forhold til deres deltagelse og tilstedeværelse i kampen og politisk, social og folkelig effektivitet og for at opretholde PLO som en bred front og struktur og en vidtspændende national koalition og en samlende ramme for alle palæstinensere i hjemlandet og i Diaspora’en som den overordnede politiske reference.

3. Det palæstinensiske folks ret til modstand og fastholden af modstanden med forskellige midler og fokusering på i de i 1967 besatte områder sideordnet med politisk aktion og forhandlinger og diplomatisk aktion og fortsættelse af den folkelige og massernes modstand mod besættelsen i dens forskellige former og politikker og sikre bred deltagelse fra alle sektorer og masser i den folkelige modstand.

4. – at udarbejde en palæstinensisk plan med sigte på bred politisk aktion og at samordne den palæstinensiske politiske retorik på grundlag af det palæstinensiske nationale konsensusprogram og arabisk legitimitet og de internationale legitimitetsresolutioner, der tilkender retfærdighed til det palæstinensiske folk, der er repræsenteret af PLO og PNA som præsident og regering, og de nationale og islamiske fraktioner og civilsamfundets organisationer og offentlige personlige personligheder for at mobilisere arabisk, islamisk og international politisk og økonomisk og humanitær støtte og solidaritet til vort folk og vor PNA og at støtte vort folks ret til selvbestemmelse og frihed og retten til at vende tilbage og uafhængighed og at gøre front mod Israels plan om at påtvinge vort folk den israelske løsning og at gøre front mod den undertrykkende belejring af det palæstinensiske folk.

5. – at beskytte og forstærke PNA eftersom den er kernen i den fremtidige stat, denne PNA som blev etableret i kraft af det palæstinensiske folks kamp og ofre, blod og lidelse og for at fremhæve den kendsgerning, som den overordnede nationale interesse fastsæter angående PNA’s midlertidige forfatning og de gældende love og angående ansvaret og beføjelserne hos den præsident, der blev valgt i overensstemmelse med det palæstinensiske folks frie vilje ved et frit, ærligt og demokratisk valg og for at respektere ansvar og beføjelser hos den regering som vandt tillidsafstemningen i PLC.

Og vigtigheden af og behovet for kreativt samarbejde mellem præsidentembedet og regeringen og fælles arbejde og regelmæssige møder mellem de to instanser for at afgøre enhver uoverensstemmelse som måtte opstå, gennem broderlig dialog på grundlag af den midlertidige forfatning og af hensyn til de overordnede interesser og behovet for en omfattende reform i PNA-institutionerne, især det juridiske apparat og respekten for domsmyndigheden på alle niveauer og udføre dens beslutninger og styrke retssamfundet.

6. – at danne en national enhedsregering på et grundlag, der sikrer deltagelse fra alle blokke i parlamentet, især FATAH og HAMAS og de politiske kræfter, der ønsker at deltage på grundlag af dette dokument og fællesprogrammet med sigte på at tillægge situationen i Palæstina større vægt på lokalt, arabisk, regionalt og internationalt niveau og at gå i gang med udfordringerne med baggrund i en stærk national regering, der nyder palæstinensisk politisk støtte fra alle politiske kræfter og at udvise den bedst mulige omhu for de sektorer, som bar byrderne med udholdenhed imodstanden og Intifadaen og som var ofre for den forbryderiske israelske aggression, især martyrernes, fangernes og de såredes familier og ejerne af de nedrevne huse og ejendomme, som blev ødelagt af besættelsesmagten foruden omsorgen for de arbejdsløse og den studerende ungdom.

7. – Administreringen af forhandlingerne er PLO’s og Præsidenten for PNA’s domæne på grundlag af fastholdelsen af de palæstinensiske nationale mål og at nå disse mål på betingelse af, at en hvilken som helst endelig aftale skal fremlæges for det nye PLC til ratifikation eller til afholdelse ved en folkeafstemning hvor som helst det er muligt.

8. – at befri fangerne og de indespærrede er en hellig national pligt, som skal løftes af alle palæstinensiske og islamiske kræfter og fraktioner og PLO og PNA som præsident og regering og PLC og alle modstandskræfter.

9. – behovet for at fordoble anstrengelserne for at støtte og drage omsorg for flygtningene og forsvare deres rettigheder og arbejde for afholdelsen af en folkelig konference, der skal være repræsentativ for flygtningene og nedsætte kommissioner til opfølgning af forpligtelserne og fremhæve retten til tilbagevenden og fastholde den og henvende sig til det internationale samfund og opfordre det til at iværksætte (FN,o.a.)-Resolution 194, som fastsætter flygtningenes ret til at vende tilbage og til at få kompensation.

10. – at arbejde for dannelsen af en forenet modstandsfront med navnet Den Palæstinensiske Modstandsfront til at lede og tage del i modstanden mod besættelsen og at forene og koordinere aktioner og modstand og at danne én samlet politisk platform for denne front.

11. – at fastholde den demokratiske tendens og afholde regelmæssige, generelle, frie og ærlige og demokratiske valg i overensstemmelse med loven om præsidentembedet og PLC og de lokale og kommunale råd og at respektere princippet om fredelig og gnidningsløs overdragelse af myndighed og at love at beskytte de palæstinensiske demokratiske erfaringer og respektere det demokratiske valg og dets resultater og respektere retssikkerheden og de offentlige og basale frihedsrettigheder og pressefriheden og lighed blandt borgerne hvad angår rettigheder og pligter uden nogen form for diskrimination og at beskytte kvinders fremskridt og at udvikle og styrke dem.

12. – at afvise og undsige den undertrykkende belejring af det palæstinensiske folk, som anføres af USA og Israel og opfordre araberne til på folkeligt og officielt niveau til at støtte det palæstinensiske folk og PLO og PNA og opfordre alle arabiske regeringer til at iværksætte de politiske, finansielle, økonomiske og mediemæssige beslutninger fra de arabiske topmøder, som udtrykker støtte til det palæstinensiske folk og dets udholdenhed og nationale sag og understrege, at PNA er engageret i konsensus og i fælles arabisk aktion.

13. – at opfordre det palæstinensiske folk til enhed og solidaritet og enhed i basis og til at støtte PLO og PNA som præsident og regering og til at styrke udholdenheden og modstanden mod aggressionen og belejringen og til at afvise intervention i interne palæstinensiske anliggender.

14. – at undsige alle former for splittelser, der kan føre til interne konflikter og at forbyde brugen af våben blandt medlemmer af det palæstinensiske folk og at understrege, at palæstinensisk blod er helligt og at underkaste sig dialog som det eneste middel til løsning af uoverensstemmelser og ytringsfrihed i alle mediere, der skal omfatte oppositionen til myndighederne og deres beslutninger i overensstemmelse med loven og retten til fredelige protester og til at organisere marcher og demonstrationer og sit-in’s under forudsætning af, at de er fredelige og ubevæbnede og ikke angriber borgenes eller offentlig ejendom.

15. -Den nationale interesse fastsætter behovet for at finde frem til den bedste måde for fortsat deltagelse fra Gaza-palæstinenserne og deres politiske kræfter i den nye situation i kampen for frihed, tilbagevenden og uafhængighed og at befri Vestbredden og Jerusalem på en måde, som gør den udholdende Gaza-stribe til en reel støtte for vort folks udholdenhed og modstand på Vestbredden og i Jerusalem, som den nationale interesse fastsætter til fornyet overvejelse og vurdering af de kampmåder for at finde frem til de bedste metoder for modstand mod besættelsen.

16. – behovet for at reformere udviklingen af den palæstinensiske Sikkerhedstjeneste med alle dens forgreninger på et moderne grundlag og på en måde, der gør den i stand til at løfte sine opgaver til forsvar for hjemlandet og borgerne og gøre front mod aggressionen og besættelsen og opretholde sikkerheden og den offentlige orden og håndhæve lovene og bringe statens og sikkerhedstjenestens kaos til ophør og sætte en stopper for de former for offentlig bevæbnet tilstedeværelse og parader og konfiskering af de kaos-fremmende våben som skader modstanden og forvrænger dens fremtræden og som truer enheden i det palæstinensiske samfund og behovet for at koordinere og organisere relationerne til modstandsstyrkerne og organisere og beskytte deres våben.

17. – at opfordre PLC til at fortsætte med at udstede love, som organiserer sikkerhedsinstitutionernes og deres apparaters arbejde i forhold til deres forskellige forgreninger og arbejde med at udstede en lov, der forbyder medlemmer af sikkerhedstjenesten at deltage i politiske eller partipolitiske aktioner ogpålægger dem at rette sig efter de politiske forskrifter, der er fastsat i loven.

18. – at arbejde på at udvide aktiviteterne fra og tilstedeværelsen af de internationale solidaritetskomitéers og fredsgrupper, som støtter vort folk i dets retfærdige kamp imod besættelsen, bosætterne, Apartheidmuren politisk og lokalt og arbejder for iværksættelsen af kendelsen fra den Internationale Domstol i Haag vedrørende fjernelsen af Muren og bosættelserne og deres illegitime tilstedeværelse.

Marwan Barghouthi, medlem af PLC, sekretær i FATAH

Sheikh Abdul Khaleq al-Natsheh, HAMAS’s Øverste Ledende Kommission

*Sheikh Bassam al-Sa’di, Islamic Jihad

Abdul Rahim Mallouh, PLO’s Eksekutivkomité, Vicegeneralsekretær i PFLP

Mustafa Badarneh, DFLP

* Gav udtryk for forbehold vedr. forhandlinger

Oversat fra engelsk for DPV Af Karl Aage Angri Jacobsen

Dette indlæg blev udgivet i Gamle indlæg, Nyhedsbreve. Bogmærk permalinket.