Drag Israel til ansvar

DPV

Drag Israel til ansvar

Europæisk delegation opfordrer den Europæiske Union og dens medlemsstater til at drage Israel til ansvar

JERUSALEM – Mellem 22. og 28. august var en Europæisk Delegation af forhenværende ministre fra Nederlandene, Irland og Tyskland samt en højtstående tidligere ambassadør fra Frankrig på fact-finding besøg i Israel og Palæstina (d.v.s. de Besatte Palæstinensiske Territorier).

Delegationen bestod også af 5 repræsentanter for det europæiske civilsamfund. Delegationens leder var Professor Andreas van Agt, nederlandsk premierminister fra 1977 – 1982.

Efter at have besøget Israel og Palæstina i 5 dage og have haft møder med repræsentanter for civilsamfundet fra begge sider i konflikten, såvel som med adskillige parlamentarikere, opfordrer Delegationen den Europæiske Union og dens medlemsstater og institutioner, der beskæftiger sig med Israel og Palæstina – og i særdeleshed deres egne regeringer – til at drage Israel til ansvar for dets pågående overtrædelser af International Lov.

Besøget fandt sted kort efter Israels tilbagetrækning fra Gaza-striben. Delegationen begav sig ud på denne tur på dette afgørende tidspunkt for at være vidner til og på første hånd kunne vurdere de facts, der (fortsat) truer udsigten til en retfærdig fred og som ikke bliver behandlet med nogen beslutsomhed af det internationale samfund.

Israels tilbagetrækning fra Gaza-striben har hos mange vakt forhåbninger om, at freden er inden for rækkevidde. I lyset af de facts, som Delegationen har været vidne til i regionen, beklager den at måtte rapportere, at der ikke er noget grundlag for dette håb.

Delegationen anser den israelske besættelse og andre illegale politikker fra den israelske regerings side, som forårsager megen lidelse blandt palæstinenserne, for at være den tilgrundliggende årsag til den nuværende fastlåste situation og de manglende fremskridt i retning af en forhandlet, retfærdig og varig fred i overensstemmelse med i sammenhængen relevant international humanitær og menneskerettighedslov.

Delegationen når frem til den konklusion at på baggrund af Israels fastholden af disse politikker og deres højst destruktive indvirkning på situationen i området, er en afslutning på den israelsk-palæstinensiske konflikt afhængig af en mere beslutsom international indgriben for at stille Israel til regnskab og gennemtvinge dets overholdelse af International Lov.

Delegationen beklager den kendsgerning, at det internationale samfund indtil nu ikke har sat en stopper for disse politikker fra forskellige israelske regeringers side og således har understøttet en situation præget af lovløshed og straffrihed i Palæstina.

Delegationen opfordrer indtrængende den Europæiske Union og dens medlemsstater til øjeblikkelig handling med henblik på at drage Israel til ansvar for dets pågående krænkelser af international lov og derved bidrage til en retfærdig og varig fred i Israel og Palæstina.

Delegationens opfordring (se addenda) er underskrevet af følgende medlemmer:

•Prof. Andreas van Agt, leder af delegationen, nederl. premierminister 1977- 82)

• Michael Higgins, Kulturminister 1993-97. p.t. medlem af det irske Parlaments Internationale Udvalg

• Norbert Blüm, Arbejds-& Socialminister 1982-88, Tyskland

• Lucien Champenois, Befuldmægtiget Minister, Frankrig, pensioneret

• Rupert Neudeck, Formand for Greenhelmets, Tyskland

• Hajo G. Meyer, Bestyrelsesmedlem i ”A Different Jewish Voice” og Bestyrelsesmedlem i ”International Forum for Justice and Peace”, Nederlandene

• Chris Tilanus, Nederlandene

• Ben Smoes, formand for ”International Forum for Peace and Justice”, Nederlandene

• Jan van der Kolk, forhenværende bestyrelsesmedlem i Interchurch Organization for Development Cooperation, Nederlandene

Erklæring fra den Europæiske Delegation til Israel/Palæstina:

Besøget fandt sted kort efter Israels tilbagetrækning fra Gaza-striben. Delegationen tog afsted på sin tur på dette afgørende tidspunkt for at blive vidner til og få førstehåndskendskab til de facts, som fortsat truer muligheden for en retfærdig fred og i forhold til hvilke det internationale samfund ikke foretager sig noget afgørende.

Delegationen kom til Israel og Palæstina for at indsamle disse kendsgerninger. Delegationens medlemmer ønsker at gøre de internationale medier og de politiske repræsentanter og embedspersoner i deres egne hjemlande opmærksomme på disse kendsgerninger.

De kendsgerninger som Delegationen observerede var:

I Jerusalem-området oplevede Delegationen ved selvsyn udvidelsen af bosættelser, som pågår nu. Den besøgte en bosættelse øst for Jerusalem, Ma’ale Adumim.

Denne bosættelse, som er hjemsted for 30.000 bosættere og som når 14 kilometer ind på besat territorium, er en del af en ring af bosættelser, som faktisk afskærer det besatte Jerusalem fra resten af Vestbredden.

Delegationen oplevede også ved selvsyn Muren i og omkring Østjerusalem, f. eks.

Abu Dis såvel som Bethlehem-området. I denne og andre dele af Vestbredden er Muren en hindring for hundrede af tusinder af palæstinenseres dagligliv, den skærer sig ind gennem palæstinensiske bydele og isolerer palæstinensere fra basale tjenesteydelser og fra hinanden og udgør en de facto-annektering af store områder af besat land.

Med mindre alle bosættelser og de mere end 400.000 bosættere og Muren på Vestbredden fjernes, vil oprettelsen af en uafhængig, suveræn og fremkommelig palæstinensisk stat ikke være mulig.

I Hebron oplevede Delegationen ved selvsyn den faktiske indespærring af 150.000 palæstinensere i deres eget lokalsamfund og deres totale underordning under interesserne hos nogle få hundrede israelske bosættere, som illegalt er bosiddende iblandt dem.

Kortvarigt oplevede Delegationen den ydmygelse, som indbyggerne i den Gamle By i Hebron kan se frem til hver dag. I en gade, der oventil var beskyttet af netværk var der henkastet skrald og affald.

Et sted, der ikke var forsynet med netværk blev en glasflaske kastet mod palæstinensere og delegationsmedlemmer på en måde, som kunne have afstedkommet alvorlige skader.

Delegationen oplevede også ved selvsyn i flere henseender de mere generelle kendetegn på de genvordigheder, så som den israelske kvælning af den lokale økonomi, som plager indbyggerne i dagligdagen, bevirker. F. eks. er omkring 2.500 palæstinensiske virksomheder blevet lukket efter ordre fra den israelske hær.

Blot nogle få dage efter, at bosætterne var blevet fjernet, besøgte Delegationen Gaza-striben.

Ved Erez-overgangen oplevede Delagationen de undertrykkende procedurer, den dehumaniserende infrastruktur, som palæstinenserne skal gennem ved en kontrolpost.

Delegationen konkluderede, at besættelsen af Gaza-striben langt fra er ophørt i betragtning af Israels totale kontrol over Gaza-indbyggernes liv.

Alle ydre grænser, herunder luftrum og søterritorium forbliver under Israels kontrol, så Gaza stadig er isoleret. Den israelske hær forbliver inde i dele af Gaza-striben i en ikke tidsbestemt periode.

Delegationen blev vidne til noget af den omfattende ødelæggelse, som 38 års besættelse har betydet for mere end 1.000.000 palæstinenseres liv og ejendom i Gaza-striben.

Omkring 2/3 af den lokale befolkning er uden beskæftigelse og lever under fattigdomsgrænsen. Disse forhold udgør en reel og fortsat trussel mod deres menneskelige værdighed.

I kraft af UNWRA’s medvirken aflagde Delegationen besøg i Jabalia-flygtningelejren i Gaza-striben, hvor 106.000 mennesker bor på 1,3 kvadratkilometer.

Den elendighed, der hersker her, trodser enhver beskrivelse, bl.a. på grund af mangel på vand og adgang til uddannelse og en sundhedstjeneste. Delegationen konkluderede, at disse og de andre 900.000 Gaza-flygtninges velfærd er alvorligt truet i forlængelse af Israels tilbagetrækning.

Talrige steder inde på Vestbredden stødte Delegationen på fysiske hindringer så som kontrolposter og vejspærringer oprettet af den israelske hær, som i alvorlig grad er til skade for palæstinensernes bevægelsesfrihed og for deres udkomme og økonomi.

Delegationen havde også lejlighed til at snakke med hovedaktører på begge sider i konflikten. Der blev afholdt møder med israelske og palæstinensiske parlamentarikere og repræsentanter for civilsamfundene. Delegationen udbad sig møder på højt niveau med såvel israelerne som palæstinenserne. De sidstnævnte reagerede positivt og sagde ja til et møde mellem Delegationen og premierminister Ahmed Qurei.

Alle disse møder forstærkede delegationsmedlemmernes klare opfattelse af, at de eksisterende trusler mod udsigten til en fred ikke må undervurderes.

Konklusion:

Israels tilbagetrækning fra Gaza har hos mange opvakt håbet om, at freden er inden for rækkevidde. I betragtning af de før nævnte og andre facts, som Delegationen er blevet konfronteret med, beklager den at måtte rapportere, at denne forhåbning er uberettiget. Fjernelsen af bosætterne fra Gaza udgør ikke en tilbagetrækning i nogen meningsfuld forstand.

Delegationen erkender, at der er behov for en demokratisering og styrkelse af retssamfundet på den palæstinensiske side og respekt for Menneskerettighederne fra den Palæstinensiske Myndigheds side.

Den anerkender Israels ret til at eksistere og dets ret til sikkerhed. Den fordømmer ethvert angreb, der er rettet mod civile. Delegationen fordømmer umisforståeligt selvmordsbombninger udført af palæstinensiske ikke-statslige aktører. Dette synspunkt var alle Delegationens samtalepartnere enige i.

Delegationen vender sig afgjort imod den israelske regerings vedvarende politikker, i særdeleshed bosættelsespolitikken, som er ulovlige og dagligt er årsag til megen lidelse blandt palæstinenserne.

Delegationen opfatter den vedvarende besættelse og disse politikker for at være roden til den nuværende fastlåste situation og manglende fremskridt i retning af at nå frem til en forhandlet, retfærdig og varig fred i overensstemmelse med i sammenhængen relevante internationale humanitære og menneskeretlige love.

Indtil nu har det internationale samfund ikke sat en stopper for disse politikker fra den israelske regerings side og har således understøttet en situation, i hvilken der hersker lovløshed og straffrihed i Palæstina.

Denne kendsgerning har ført til at Delegationen koncentrerer sig om en opfordring til handling, hvor den mener der er størst behov for en ændring.

Delegationen når frem til den konklusion, at i betragtning af Israels fastholden af ovennævnte politikker og deres indvirkning på situationen i området, afhænger en afslutning af den israelsk-palæstinensiske konflikt i første række af en mere beslutsom international indgriben for at få Israel draget til ansvar og sætte kravet om overholdelse af International Lov igennem.

En sådan indgriben skulle foregå i overensstemmelse med relevante regler og principper i International Lov, som bl.a., anført i kendelsen fra juli 2004 om Muren fra den Internationale Domstol (den i Haag, o. a.).

For at fremme retfærdighed og fred må en sådan indgriben, fra den Europæiske Union bl.a., løbe videre indtil Israel overholder Intrernational Lov.

Delegationens opfordring

Forord

(a) Delegationen konkluderer, at den ”konstruktive dialog” mellem EU og Israel ikke har ført til håndgribelige resultater med hensyn til at gennemtvinge en afslutning på skiftende israelske regeringers politikker; politikker der har forårsaget og stadig forårsager megen lidelse og som er en hindring for fred.

(b) Delegatıonens medlemmer beklager, at deres egne og andre europæiske regeringer såvel som EU-institutioner har valgt ikke at anvende sådanne effektive pressionsmidler mod Israel, som kunne føre til overholdelsen af International Lov.

(c) Delegationen beklager den kendsgerning, at den nyligt mellem EU og Israel aftalte Aktionsplan ikke omfatter ikke-forhandlelige operationelle og effektive standarder med referencer til menneskerettighedsnormer, som Israel skal leve op til før det kan nyde godt af (ekstra) goder;

(d) Delegationen beklager i særdeleshed den kendsgerning, at Israels ulovlige Mur og de menneskerettighedskrænkelser den afstedkommer, ikke omtales i Aktionsplanen og at en særlig arbejdsgruppe med henblik på menneskerettigheder ikke er blevet nedsat.

(e) Delegationen er opmærksom på opfordringen fra 106 organisationer, der repræsenterer palæstinensiske flygtninge, palæstinensere på Vestbredden og i Gaza-striben og palæstinensiske borgere i Israel, om at iværksætte boykot, frigørelse fra økonomiske interesser og sanktioner mod Israel, indtil det overholder International Lov;

(f) Delegationen hilser aktioner fra civile aktører, som den Presbyterianske Kirke(i USA)’s og andre kirkers initiativ til frigørelse fra økonomiske interesser med det formål at sikre, at de ikke på nogen måde bidrager til at understøtte besættelsen af palæstinensisk jord, velkommen.

Som følge af ovenstående udsender Delegationen følgende opfordring.

Delegationen opfordrer den Europæiske Union og dens medlemsstaters talsmænd og institutioner, og i særdeleshed deres egne regeringer, til i deres forholden sig til Israel og Palæstina, at

1. fortsat at bekræfte gyldigheden af og kravet om at gennemtvinge relevante regler og principper fra International Lov som ledende normer i hvilke som helst bestræbelser på at nå frem til fred i Israel og Palæstina, i særdeleshed inden for Kvartetten.

2. arbejde for indkaldelsen af en international fredskonference til støtte for the Road Map til snarlig sammentræden i overensstemmelse med gældende International Lov.

3. påny minde Israel om at det, i forlængelse af dets bosætteres fjernelse, fortsat har ansvaret som besættelsesmagt i Gaza-striben (i overensstemmelse med den Fjerde Geneve-Konvention); og udøve pression over for Israel for at få det til at tillade bevægelsesfrihed for palæstinensiske varer og palæstinensere in og ud ad Gaza-striben, herunder også ad luftvejen og til søs; og en frit tilgængelig transitkorridor mellem Vestbredden og Gaza;

4. at leve op til deres forpligtelser som fastlagt i kendelsen fra den Internationale Domstol (i Haag, o.a.) om Muren og tvinge Israel til øjeblikkeligt at stoppe bygningen af Muren på besat territorium og nedrive de dele, der allerede der bygget der; og kraftigt opfordre FN’s Sikkerhedsråd til at handle ufortøvet med grundlag i UNGAR ES-10/15 med henblik på at gennemtvinge adfærd i samklang med denne kendelse.

5. at suspendere alle former for militært samarbejde med Israel, som kan bidrage til eller muliggøre undertrykkelsen af palæstinenserne; og til ufortøvet at iværksætte EU’s Adfærdskodeks om Våbenhandel mod transport af militært udstyr til Israel via (luft)havne i EU’s medlemsstater såvel som mod eksport af sådan udrustning til Israel.

6. at tvinge Israel til at ophøre med sin bosættelsesaktivitet på Vestbredden, herunder Østjerusalem og til at udelukke virksomheder, der baserer deres produktion på bosættelsespolitikken fra at få del i handlen med EU’s medlemsstater.

7. aktivt at støtte retssamfundet og demokratiseringen på den palæstinensiske side og fremme den Palæstinensiske Myndigheds respekt for Menneskerettighederne;

8. bidrage til oprettelsen af en speciel arbejdsgruppe og overvågningsmekanisme med henblik på Israels adfærd i forhold til Menneskerettighederne;

9. at bidrage til udvikling, fastsættelse og igangsættelse af konkrete standarder, som Israel skal leve op til før det kan nyde godt af begunstigelser, og til at afstå fra at indrømme Israel privilegier indtil det lever op til disse standarder og dets internationale forpligtelser;

10. gøre det klart, at de har til hensigt at aktivere menneskerettighedsklausulen i EU-Israel Samhandelsaftalen og suspendere denne aftale hvis Israel ikke rettidigt lever op til disse standarder;

Delegationen opfordrer EU og dens medlemsstater til ufortøvet at tage sådanne og lignende skridt til fremme af retfærdighed og fred i Israel og Palæstina.

Jerusalem, 28. august 2005

Underskrevet af forhenværende Ministre og Ambassadører.

Professor Andreas van Agt, Delegationsleder, Nederlandsk Premierminister 1977-1982

Mr. Michael D. Higgens, Kulturminister 1993-1997 og nuværende medlem af den Parlamenteriske Komité for Udenrigsanliggender, Irland

Dr. Norbert Blüm, Minister for Arbejdsmarkeds- og Sociale Anliggender, 1992-1998, Tyskland

Mr. Lucien Champenois, Befuldmægtiget Minister, Frankrig (pensioneret)

Repræsentanter for civilsamfundet i videre forstand

Dr. Rupert Neudeck, Formand for Greenhelmets, Tyskland

Dr. Hajo G. Meyer, Bestyrelsesmedlem i ”A Different Jewish Voice” og i ”International Forum for Peace And Justice”, Nederlandene

Ms. Chris Tilanus, Nederlandene

Mr. Ben Smoes, Formand for ”International Forum for Justice and Peace”, Nederlandene

Mr. Jan van der Kolk, forhenværende bestyrelsesmedlem af ”Mellemkirkelig organisation for udviklingssamnarbejde”, Nederlandene.

Dette indlæg blev udgivet i Gamle indlæg, Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.