Til Europa-udvalgets medlemmer og stedfortrædere, Christiansborg

Ole Olsen, DPV

Til Europa-udvalgets medlemmer og stedfortrædere, Christiansborg

Henvendelse 9. juni 1998

——————————————————

Følgende organisationer, der står bag denne henvendelse til Europa-udvalget:

Folkekirkens Nødhjælp

FN-forbundet

Mellemfolkeligt Samvirke

Dansk-Palæstinensisk Venskabsforening

…har med tilfredshed noteret sig, at Folketingets udenrigsudvalg har indkaldt til en høring 15. juni om fredsprocessen i Mellemøsten. Men dagsordenen for høringen har ikke levnet plads til en nærmere diskussion af EU-aspektet i denne proces.

Det er imidlertid vores opfattelse, at EU i stigende grad gør og fortsat bør gøre sig gældende som aktør i den israelsk-palæstinensiske konflikt. Selv om det er klart, at USA fortsat vil spille en afgørende rolle, finder vi det vigtigt, at EU agerer og benytter de instrumenter, der er til rådighed.

EU-aspektet har senest været markant understreget af Europa-Kommissionens meddelelse (SEC (1998) nr. 695 af 13.5.98) til Rådet og Europa-Parlamentet om påviselige israelske misligholdelser af den associeringsaftale mellem EU og staten Israel, der er indgået inden for rammerne af EUs Middelhavs-samarbejde.

Et eksempel på disse krænkelser af aftalen er eksporten til EU af varer, der tilsyneladende har oprindelse i Israel, mens de i praksis er fremstillet i israelske bosættelser, Østjerusalem og Golanhøjderne. Kommissionen finder det nødvendigt at understrege, at hverken israelske bosættelser på Vestbredden og i Gazastriben eller de af Israel ensidigt annekterede områder i Østjerusalem og Golanhøjderne udgør dele af staten Israel.

Overtrædelserne finder tilsyneladende løbende sted. EU bør tage skridt til at få fastslået korrektheden af disse oplysninger, og hvis sådanne krænkelser “skulle blive bekræftet, bør de bringes til ophør”, konkluderer Kommissionen.

Dette initiativ fra Kommissionens side bør hilses velkommen som et rigtigt signal. Men det berører kun et hjørne af aspekterne i de muligheder, EU har for at markere en fordømmelse af den politiske konfrontation, som Israel – og ikke mindst den nuværende israelske regering – har valgt i forhold til palæstinenserne og en mere og mere udtalt international opinion.

EUs overenskomst med Israel om favorable handelsbetingelser er formuleret i den associeringsaftale, som folketinget vedtog at tilslutte sig 13. marts 1997. Aftalens artikel 2 præciserer, at alle bestemmelserne i aftalen bygger på respekten for menneskerettighederne og de demokratiske principper, som ligger til grund for parternes interne og internationale politik.

Der hersker ikke tvivl om – hvilket også organisationernes partnere i Mellemøsten bekræfter – at den israelske besættelsesmagt i årevis har tilsidesat den respekt for menneskerettigheder, som aftalen forudsætter, og i samtlige EU-medlemslande er der enighed om, at de israelske bosættelser og forsøget på at presse palæstinenserne ud af Jerusalem er i strid med folkeretten.

I bemærkningerne til forslaget til den nævnte folketingsbeslutning af 13.3.97 blev det fremhævet, at “manglende overholdelse af aftalens væsentligste elementer vil … kunne føre til suspension af aftalen”. Senere har udenrigsminister Niels Helveg Petersen (ved 1. behandling 3.2.98 af beslutningsforslag B 76) understreget: “Hvis det er sådan, at EU finder, at aftalen … er overtrådt, for så vidt angår menneskerettighederne, så kan EU suspendere. Og det kræver i så fald kvalificeret flertal. Det er den juridiske situation”.

En skarp og detaljeret fordømmelse af Israels fortsatte krænkelser af menneskerettighederne er påny kommet til udtryk 24.4.98 i en erklæring fra FNs menneskerettigheds-kommission, hvoraf Danmark som bekendt er medlem.

Endnu har ikke alle EU-medlemslande tilsluttet sig associeringsaftalen med Israel. På denne baggrund vedtog Mellemfolkeligt Samvirkes repræsentantskab 5.4.98 den vedlagte opfordring til den danske regering om at medvirke til, at EU, indtil videre, suspenderer associeringsaftalen med Israel.

De fire ovennævnte organisationer er enige i denne opfordring til regeringen og appellerer til Europa-udvalget om generelt at følge op på de muligheder, som EU har for at få den fastkørte fredsproces afløst af en mere perspektivrig udvikling gennem handlinger, der kan sætte alvor bag de mange velmente ord.

Med venlig hilsen, på organisationernes vegne

Kirsten Lund Larsen, vicegeneralsekretær, Folkekirkens Nødhjælp

Christian Friis Bach, formand, Mellemfolkeligt Samvirke

Bente M. Nielsen, næstformand, FN-forbundet

Ole Olsen, formand, Dansk Palæstinensisk Venskabsforening

Dette indlæg blev udgivet i Boykotkampagne, Gamle indlæg. Bogmærk permalinket.